Członkiem zwyczajnym:

  • może być osoba pełnoletnia mająca prawo do pobierania emerytury lub renty (krajowej lub zagranicznej) albo uznana przez właściwy organ za inwalidę.
    Członkiem zwyczajnym może być również inna osoba, jeżeli osiągnęła wiek emerytalny, bądź pozostaje na zasiłku przedemerytalnym lub emeryturze pomostowej oraz ich nie pracujący współmałżonek.
  •  pozostaje nadal osoba, której – na mocy polskiego prawa emerytalno-rentowego – okresowo zawieszono lub ograniczono prawo do pobierania świadczenia pieniężnego.
  • Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych być członkami zwyczajnymi Związku.

 Opłata członkowska: 2,5 zł / miesiąc.

Członkiem wspierającym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna.

Członkiem honorowym może być członek Związku, który położył wyjątkowe zasługi dla Związku i spraw emerytów, rencistów, inwalidów.

Zapraszamy!